Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Meşale Grup Yapı Ticaret A.Ş. (“MG” / “Şirket”); her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” / “Kanun”) kapsamında kimlik bilgilerinizi (Adınız, Soyadınız, Doğum Tarihiniz, Mesleğiniz vb.) ve iletişim bilgilerinizi (Telefon Numaranız, Cep Telefonu Numaranız, E-Posta Adresiniz vb.) kaydetmekte ve hukuka uygun olarak işlemektedir.

Veri Sorumlusunun Kimliği:

Meşale Grup Yapı Ticaret A.Ş.
Serdivan (Merkez) – Adres: Cumhuriyet Cad. No: 13 Serdivan / SAKARYA
Hendek (Şube) – Adres: Meşale İş Merkezi Kat: 3 Hendek / SAKARYA
Ankara (Şube) – Adres: Geçit Sok. No: 2 Çankaya / ANKARA
E-Posta Adresi: bilgi@mesalegrup.com.tr
Telefon: 444 54 06

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir: a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir: a) Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında, b) Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi, c) Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında; muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi. d) Şirketimizin iştirakleri ve ortakları ile bilgileriniz paylaşılması, e) Şirketimiz iştirakleri ve ortaklarının değerlendirme çalışmalarında anonimleştirmek şartıyla istatistiki veri olarak kullanımı.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması amacıyla e-posta, telefon, çağrı merkezi; ürün veya hizmetlerimize ilişkin kullanılan matbu formlar/sözleşmeler kanallarından Şirketimizle temasta bulunulması halinde toplanacaktır.

MG tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için tarafımızca gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmakta olup; çalıştığımız üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanlarımızın bu yönde eğitim alması ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı:

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekilde Şirketimize başvurabilirsiniz. Bu başvuru, Şirketimize yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda; a) Ad, soyad ve imza, b) T.C. kimlik numarası/pasaport numarası c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, e) Talep konusu bulunması zorunludur.